„Свилоза” АД осъзнаваща своята отговорност за опазване живота и здравето на хората и околната среда, се стреми ефективно да работи в посока развитие и надграждане на екологичната си политика и утвърждаването на „зеления” си имидж.

Компанията провежда устойчива политика в областта на енергийната ефективност и въвеждане на енергоспестяващи технологии. В тази връзка и в изпълнение на Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и като продължение на проекта за Оползотворяване на отпадна биомаса в Свилоза, планираме изграждане на нова централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Инсталациите за биомаса в България играят роля на балансиращи мощности, компенсиращи колебанията в натоварването на мрежата, предизвикани от действието на фотоволтаичните и вятърните централи. Глобалните предизвикателства поставят все по-високи изисквания за увеличаване дела на възобновяемата енергия в крайното енергийно потребление. Наред с регулирането на мрежовия товар, те създават нови работни места и помагат за оползотворяване на отпадната биомаса и намаляване емисиите на парникови газове.

Проектът ще се реализира съвместно с китайски консорциум начело с Jinan Boiler Group Co. Фирмата е един от най-големите производители на котелно оборудване в Китай. Ще се използва модерна технология за изгаряне наречена "циркулиращ кипящ слой". Същата предоставя възможност за по-пълното изгаряне на използваното гориво и намаляване вредните парникови газове.

В резултат ще се постигнат емисионни параметри, отговарящи на най-добрите европейски практики. Централата ще произвежда близо 1 000 000 МВтч топлинна енергия и 110 000 МВтч електрическа енергия на годишна база. По този начин на практика ще се спестят повече от 400 000 т/г СО2.

Инсталацията ще оползотворява повече от 120 000 т/г отпадна биомаса под формата на дървесни кори, получени като отпадък при производството на сулфатна избелена целулоза в „Свилоцел“ ЕАД. Допълнително централата ще се захранва с утайки от пречиствателни станции, селскостопански отпадъци и други, което се явява сериозен екологичен проблем за региона.

Чрез реализиране на този проект компанията става окончателно енергонезависимо предприятие с възможност да задоволява потребностите си от електро и топлоенергия. В резултат производствената дейност ще стане по-екологична, ще се намали себестойността на продукцията и ще се подобри конкурентоспособността на европейския и световен пазар, като я доближи максимално до най-добрите световни практики на целулозното производство.

Реализирането на подобен проект, оползотворяващ отпадна биомаса, в глобален мащаб се счита за мярка, която спомага за намаляване ефекта от измененията и колебанията на климата.