Свилоцел ЕАД окончателно приключи проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд”

На 14.08.2013 г. Свилоцел ЕАД окончателно приключи проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд”, финансиран с помощта на Европейския Социален Фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051РО001-2.3.02 – Безопасен труд. В рамките на проекта бяха изпълнени дейности свързани с подобряване условията на труд и повишаване на трудовата безопасност в Свилоцел ЕАД. Общо верифицираните разходи са в размер на 72 224,73 лв. От тази сума предоставената от ДО безвъзмездна финансова помощ е в размер на 79,92%, което представлява 57 722,00 лв. Частта финансирана от Свилоцел ЕАД е в размер на 14 502,73 лв.

Свилоцел ЕАД е компания, която непрекъснато поддържа и развива своята политика по подобряване условията на труд и опазване на здравето при работа на работниците и служители на фирмата. Резултатите от проведена анкета сред целевата група след реализацията на проекта показват над 90 % удовлетвореност - факт, който мотивира ръководството на Свилоцел ЕАД и за в бъдеще да насочва усилия и грижи за здравето и безопасността на своите работници.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Публикувано на 20.08.2013
Свилоцел ЕАД приключи своя проект по ОП РЧР

imageВ края на месец април 2013 г. успешно приключи проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд”, финансиран с помощта на Европейския Социален Фонд поОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051РО001-2.3.02 – Безопасен труд.

На проведената на 25.04.2013 г. пресконференция бе обявено, че проектът е изпълнен според заложения план-график, като няма отклонения или закъснения.

За целите на проекта бяха изпълнени следните дейности:

-          Изготвен анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност в Свилоцел ЕАД, което спомогна значително за индикирането на проблемите в предприятието и планирането на правилните решения;

-          Обезопасяване на канализационните отвори и шахти чрез предпазни решетки и капаци в участък Каустизация и регенерация на варта на цех “Каустизация и Регенерация на Варта и Отделение избелителни разтвори” (КРВ и ОИР);

-          Закупуване на съвременни и усъвършенствани лични предпазни средства за работа, които спомогнаха за въвеждането на по-добри условия на труд.

Свилоцел ЕАД не само изпълни на 100% всички заложени дейности по договора подписан с Договарящия орган в лицето на Агенцията по заетостта, но закупи допълнително 89 чифта работни обувки, което стана възможно поради икономия на средства от останалите бюджетни пера.

Свилоцел ЕАД планира и за в бъдеще да продължи да провежда политика на подобряване условията на труд, като където е възможно да използва и предлаганата от Европейския съюз финансова помощ чрез различните оперативни програми.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

 

Публикувано на 07.05.2013
Свилоцел ЕАД реализира допълнителна дейност

В края на март 2013 г. Свилоцел ЕАД успя да реализира и още една дейност която не бе първоначално заложена в рамките на проект BG051PO001-2.3.02-0008 „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд”.
Допълнително бяха закупени 89 чифта работни обувки от нитрил/PVC модел „STOP RAIN S5”. Използваните до сега в някои от цеховете работни обувки от естествена кожа не издържат на работната среда свързана с работа в работни халета с наличие на вода и дървесен прах, варов прах, агресивни химикали и работа на открито, поради което се налага честа подмяна и бракуване на обувките преди определения срок на ползване.
Икономията на средства стана възможна поради предоставяне на по-ниски оферти от първоначално заложените стойности по бюджетните пера.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Публикувано на 02.04.2013
Свилоцел ЕАД приключи дейността свързана с Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност по проект BG051PO001-2.3.02-0008

В края на февруари 2013 г. Свилоцел ЕАД приключи дейност 3 "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" по проект BG051PO001-2.3.02-0008 "Здравословни и безопасни работни места - гаранция за ефективен и производителен труд", осъществяван с финансовата помощ на Европейския Социален Фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Целите на тази дейност са анализ на сегашното състояние на Свилоцел ЕАД и организацията на работния процес, обследване на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, изследване необходимостта от оптимизиране на работата и нуждата от проектиране на организацията на трудовата дейност, конкретизиране на методи и средства за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата дейност на служителите в Свилоцел ЕАД.

Дейността е иновативна за Свилоцел ЕАД, тъй като за първи път се извършва задълбочен анализ при осъществяване на взаимовръзка между организацията на трудовата дейност и осигуряване на ЗБУТ.

По същото време приключи и друга дейност по проекта – дейност 4 „Обезопасяване на канализационни отвори и шахти с предпазни решетки и капаци в съществуващ обект”. С тази дейност са обезопасени канализационните отвори и шахти в участък Каустизация и Регенерация на варта, като по този начин са елиминирани предпоставките за възникване на трудови злополуки за персонала, работещ в тези участъци.

Резюмето на Анализа е достъпно в електронен вариант тук.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Публикувано на 06.03.2013
Приключи дейността по осигуряване на нови модерни средства за предпазване от трудови злополуки за работещите в Свилоцел

 На 31.01.2013 г. Свилоцел ЕАД приключи дейност 5 „Закупуване на съвременни и усъвършенствани лични предпазни средства за работа” по проект BG051РО001-2.3.02-0008 „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд”. На целевата група са раздадени 220 бр. целолицеви маски и 220 бр. комбинирани филтри, както и 45 бр. предпазни каски и 45 бр. външни антифони за каска. Същите вече се използват по предназначение от работещите в Свилоцел ЕАД.
Новите лични предпазни средства ще доведат до намалено вредно влияние на шум, предотвратени трудови злополуки и повишена удовлетвореност от условията на труд. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Публикувано на 04.02.2013
Свилоцел ЕАД изпълнява проект за повишаване безопасността на труда с помощта на европейски средства

svilocell_28.11.2012_400_01СВИЛОЦЕЛ ЕАД и Договарящият орган в лицето на Агенцията по заетостта сключиха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за изпълнение на проект "Здравословни и безопасни работни места - гаранция за ефективен и производителен труд". Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Проекта е в размер на 75 361,15 лв., а срокът за неговото реализиране е 7 месеца. Предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ възлиза на 79,92 % от общите допустими разходи, които се равняват на 60 228,63 лв.

Основната цел на Проекта е да подобри условията на труд в СВИЛОЦЕЛ ЕАД в съответствие с Европейските стандарти и да създаде организационна култура за производителна и качествена работа, основана на опазването на здравето и безопасността на труда. Целева група по Проекта са 225 заети лица, от които 38 жени и 187 мъже, а в резултат на изпълнението му се очаква в дългосрочен план да се подобри здравният статус на работещите, да намалеят трудовите злополуки и професионалните заболявания, както и да се редуцират случаите на заболеваемост и временна нетрудоспособност.

При стартиране на проекта се проведе анкета, целяща да оцени и анализира удовлетвореността на целевата група. Резултатите от нея недвусмислено показват одобрение на инициативата от страна на работниците и дават положителна оценка на ангажираността на СВИЛОЦЕЛ ЕАД за целенасочено подобряване условията на труд и непрекъснато повишаване на нивото на безопасност по време на работния процес. Удовлетвореността на работниците от въведените добри практики, свързани със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, се равнява на повече от 92 %. В допълнение, самите служители имат възможност да дават предложения за допълнителни мерки, които биха могли да се предприемат в бъдеще с цел обезопасяване и подобряване условията им на труд.

Сред основните планирани дейности по Проекта са Анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност, Обезопасяване на канализационни отвори и шахти с предпазни капаци и решетки в цех "Каустизация и регенерация на варта", Закупуване на съвременни и усъвършенствани лични предпазни средства за работа и др. Стартът на изпълнението на Проекта реално беше даден на 01.10.2012 г. Към момента вече са сключени договори с няколко фирми-подизпълнители - "САНИТА" ЕООД, „Техексим Инженеринг” ЕООД, "Бултекс 99" ЕООД, а заложените активности в Плана за действие се изпълняват в зададените срокове.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Публикувано на 06.12.2012