Свилоцел ЕАД окончателно приключи проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд”

На 14.08.2013 г. Свилоцел ЕАД окончателно приключи проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд”, финансиран с помощта на Европейския Социален Фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051РО001-2.3.02 – Безопасен труд. В рамките на проекта бяха изпълнени дейности свързани с подобряване условията на труд и повишаване на трудовата безопасност в Свилоцел ЕАД. Общо верифицираните разходи са в размер на 72 224,73 лв. От тази сума предоставената от ДО безвъзмездна финансова помощ е в размер на 79,92%, което представлява 57 722,00 лв. Частта финансирана от Свилоцел ЕАД е в размер на 14 502,73 лв.

Свилоцел ЕАД е компания, която непрекъснато поддържа и развива своята политика по подобряване условията на труд и опазване на здравето при работа на работниците и служители на фирмата. Резултатите от проведена анкета сред целевата група след реализацията на проекта показват над 90 % удовлетвореност - факт, който мотивира ръководството на Свилоцел ЕАД и за в бъдеще да насочва усилия и грижи за здравето и безопасността на своите работници.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Публикувано на 20.08.2013
Редакция | Изтриване
Свилоцел ЕАД приключи своя проект по ОП РЧР

imageВ края на месец април 2013 г. успешно приключи проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд”, финансиран с помощта на Европейския Социален Фонд поОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051РО001-2.3.02 – Безопасен труд.

На проведената на 25.04.2013 г. пресконференция бе обявено, че проектът е изпълнен според заложения план-график, като няма отклонения или закъснения.

За целите на проекта бяха изпълнени следните дейности:

-          Изготвен анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност в Свилоцел ЕАД, което спомогна значително за индикирането на проблемите в предприятието и планирането на правилните решения;

-          Обезопасяване на канализационните отвори и шахти чрез предпазни решетки и капаци в участък Каустизация и регенерация на варта на цех “Каустизация и Регенерация на Варта и Отделение избелителни разтвори” (КРВ и ОИР);

-          Закупуване на съвременни и усъвършенствани лични предпазни средства за работа, които спомогнаха за въвеждането на по-добри условия на труд.

Свилоцел ЕАД не само изпълни на 100% всички заложени дейности по договора подписан с Договарящия орган в лицето на Агенцията по заетостта, но закупи допълнително 89 чифта работни обувки, което стана възможно поради икономия на средства от останалите бюджетни пера.

Свилоцел ЕАД планира и за в бъдеще да продължи да провежда политика на подобряване условията на труд, като където е възможно да използва и предлаганата от Европейския съюз финансова помощ чрез различните оперативни програми.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

 

Публикувано на 07.05.2013
Редакция | Изтриване
Свилоцел ЕАД реализира допълнителна дейност

В края на март 2013 г. Свилоцел ЕАД успя да реализира и още една дейност която не бе първоначално заложена в рамките на проект BG051PO001-2.3.02-0008 „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд”.
Допълнително бяха закупени 89 чифта работни обувки от нитрил/PVC модел „STOP RAIN S5”. Използваните до сега в някои от цеховете работни обувки от естествена кожа не издържат на работната среда свързана с работа в работни халета с наличие на вода и дървесен прах, варов прах, агресивни химикали и работа на открито, поради което се налага честа подмяна и бракуване на обувките преди определения срок на ползване.
Икономията на средства стана възможна поради предоставяне на по-ниски оферти от първоначално заложените стойности по бюджетните пера.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Публикувано на 02.04.2013
Редакция | Изтриване
Свилоцел ЕАД приключи дейността свързана с Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност по проект BG051PO001-2.3.02-0008

В края на февруари 2013 г. Свилоцел ЕАД приключи дейност 3 "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" по проект BG051PO001-2.3.02-0008 "Здравословни и безопасни работни места - гаранция за ефективен и производителен труд", осъществяван с финансовата помощ на Европейския Социален Фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Целите на тази дейност са анализ на сегашното състояние на Свилоцел ЕАД и организацията на работния процес, обследване на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, изследване необходимостта от оптимизиране на работата и нуждата от проектиране на организацията на трудовата дейност, конкретизиране на методи и средства за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата дейност на служителите в Свилоцел ЕАД.

Дейността е иновативна за Свилоцел ЕАД, тъй като за първи път се извършва задълбочен анализ при осъществяване на взаимовръзка между организацията на трудовата дейност и осигуряване на ЗБУТ.

По същото време приключи и друга дейност по проекта – дейност 4 „Обезопасяване на канализационни отвори и шахти с предпазни решетки и капаци в съществуващ обект”. С тази дейност са обезопасени канализационните отвори и шахти в участък Каустизация и Регенерация на варта, като по този начин са елиминирани предпоставките за възникване на трудови злополуки за персонала, работещ в тези участъци.

Резюмето на Анализа е достъпно в електронен вариант тук.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Публикувано на 06.03.2013
Редакция | Изтриване
Приключи дейността по осигуряване на нови модерни средства за предпазване от трудови злополуки за работещите в Свилоцел

 На 31.01.2013 г. Свилоцел ЕАД приключи дейност 5 „Закупуване на съвременни и усъвършенствани лични предпазни средства за работа” по проект BG051РО001-2.3.02-0008 „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд”. На целевата група са раздадени 220 бр. целолицеви маски и 220 бр. комбинирани филтри, както и 45 бр. предпазни каски и 45 бр. външни антифони за каска. Същите вече се използват по предназначение от работещите в Свилоцел ЕАД.
Новите лични предпазни средства ще доведат до намалено вредно влияние на шум, предотвратени трудови злополуки и повишена удовлетвореност от условията на труд. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Публикувано на 04.02.2013
Редакция | Изтриване
Свилоцел ЕАД изпълнява проект за повишаване безопасността на труда с помощта на европейски средства

svilocell_28.11.2012_400_01СВИЛОЦЕЛ ЕАД и Договарящият орган в лицето на Агенцията по заетостта сключиха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за изпълнение на проект "Здравословни и безопасни работни места - гаранция за ефективен и производителен труд". Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Проекта е в размер на 75 361,15 лв., а срокът за неговото реализиране е 7 месеца. Предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ възлиза на 79,92 % от общите допустими разходи, които се равняват на 60 228,63 лв.

Основната цел на Проекта е да подобри условията на труд в СВИЛОЦЕЛ ЕАД в съответствие с Европейските стандарти и да създаде организационна култура за производителна и качествена работа, основана на опазването на здравето и безопасността на труда. Целева група по Проекта са 225 заети лица, от които 38 жени и 187 мъже, а в резултат на изпълнението му се очаква в дългосрочен план да се подобри здравният статус на работещите, да намалеят трудовите злополуки и професионалните заболявания, както и да се редуцират случаите на заболеваемост и временна нетрудоспособност.

При стартиране на проекта се проведе анкета, целяща да оцени и анализира удовлетвореността на целевата група. Резултатите от нея недвусмислено показват одобрение на инициативата от страна на работниците и дават положителна оценка на ангажираността на СВИЛОЦЕЛ ЕАД за целенасочено подобряване условията на труд и непрекъснато повишаване на нивото на безопасност по време на работния процес. Удовлетвореността на работниците от въведените добри практики, свързани със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, се равнява на повече от 92 %. В допълнение, самите служители имат възможност да дават предложения за допълнителни мерки, които биха могли да се предприемат в бъдеще с цел обезопасяване и подобряване условията им на труд.

Сред основните планирани дейности по Проекта са Анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност, Обезопасяване на канализационни отвори и шахти с предпазни капаци и решетки в цех "Каустизация и регенерация на варта", Закупуване на съвременни и усъвършенствани лични предпазни средства за работа и др. Стартът на изпълнението на Проекта реално беше даден на 01.10.2012 г. Към момента вече са сключени договори с няколко фирми-подизпълнители - "САНИТА" ЕООД, „Техексим Инженеринг” ЕООД, "Бултекс 99" ЕООД, а заложените активности в Плана за действие се изпълняват в зададените срокове.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Публикувано на 06.12.2012
Редакция | Изтриване