EN BG
> Сертификати
> Партньори

Съобщение

2011-05-11

Индивидуалните и консолидираните финансови отчети на Свилоза за 2010 г., одитирани от Делойт, на български език са представени в КФН. Те могат да бъдат намерени на сайта на Свилоза в раздел Инвеститори – Финансови отчети.